13-02-2022

Under overfladen

"Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet", var der en statsminister, der sagde engang, og sådan bliver der sagt mange ting igennem tiden. 

Lige nu - og faktisk gennem lang tid, har Danmarks Naturfredningsforening (DN) sagt en masse om, at der er truffet en beslutning om, at der skal dumpes havneslam i Køge Bugt fra byggeriet af Lynetteholmen i København. Det er mit indtryk, at den forening og mange andre, har forsøgt på mange måder at gøre opmærksom på, at det er en fatal beslutning. Bl.a. fordi de prøver der er taget af slammet, kun er taget i det øverste lag. Det øverste lag har vist, at det er forurenet og skal derfor deporteres på land. Danmarks Naturfredningsforening er bekymrede over, at der ikke tages prøver i de dybere lag, fordi analyser af havbunden ved Lynetteholmen viste forurening i flere meters dybde. Dumpningen af slammet kan få store følger for dyre- og plantelivet i havet. Der skal dumpes 2,3 millioner kubikmeter slam!

Et politisk flertal har besluttet ved lov at fjerne klageretten på hele projektet.. 

 Lov om beskyttelse af havmiljøet..

Indledende bestemmelser.

§ 1. Denne lov har til formål at forebygge og forhindre forurening af havmiljøet fra skibe, luftfartøjer og bevægelige eller fast anbragte platforme med olie og andre stoffer eller materialer, der kan bringe den menneskelige sundhed i fare, eller som kan skade de levende ressourcer og livet i havet eller være til gene for den retmæssige udnyttelse af havet, eller som kan forringe rekreative værdier. Loven har endvidere til formål at sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening på havet, på kyster og i havne.

DN kommer naturligvis med forslag til, hvad man kan gøre i stedet - og det er mit indtryk, at de heller ikke er alene om det. Spørgsmålet er, om der er nogen, der lytter?

Når vi kigger ud over vandet det ene eller det andet sted fra, så ser vi ikke konsekvenserne ved vores handlinger - lidt ligesom det med gulvtæppet, bortset fra, at der kan man komme til at falde over bulerne. Måske er det først, når marsvinene forsvinder, når fiskene ligger med bugen op i hobetal eller når planterne dør, hvis vi ser det den sjældne gang vi svømmer under vandet, at vi helt forstår alvoren i dette?

Måske skal vi bare læne os tilbage og tænke - det angår ikke mig? Måske skal vi nøje overveje, hvilke politikere, vi skal stemme på næste gang, selv om det tilsyneladende efterhånden tynder ud i mulighederne... 

Når slammet først er dumpet, er det jo nok for sent!